Aktualno v fokusu

Evidentiranje kandidatov

Evidentiranje kandidatov

09.01.2016

Mestni svet ima komisije kot stalna ali občasna delovna telesa. Stalne komisije so določene s Statutom MOK, začasne komisije pa so ustanovljene z določenim namenom za določeno delovno področje. Komisija v okviru svojega delovnega področja obravnava zadeve iz pristojnosti sveta in mu daje mnenja ter predloge.


Komisije:

  • Ugotavljajo in obravnavajo predloge, mnenja in pripombe,
  • Pripravljajo, proučujejo in obravnavajo predloge aktov, ugotavljajo in obravnavajo stališča in pobude članov sveta glede posameznih zadev,
  • Spremljajo izvajanje politike, ki jo je določil svet
  • Ugotavljajo stanje na posameznih področjih dela sveta ter spremljajo izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov ter dajejo pobude, predloge in mnenja županu in občinski upravi.

 

Ena pomembnejših komisij je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi mestna svetnica in članica Več za Kranj Beti Jenko.

V imenu te komisije tudi mi redno posredujemo pozive za evidentiranje, ki vsem, ki želite aktivno prispevati k razvoju Kranja, odpirajo pot, da s prijavo kandidirajo za mesta v različnih organih javnih zavodov in drugih podobnih organizacij.

 

Komisija za mandatna vprašanja

Predsednica: Beti Jenko

Podpredsednik: Andrej Šušteršič

Člani: Vlasta Sagadin, Igor Velov, Gorazd Copek

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

  • svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in drugih organov, ki jih imenuje svet
  • svetu ali županu daje predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini
  • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki jih komisiji določi svet,
  • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev.

 


Nazaj na seznam objav

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več