Novice mediji

Po 40 letih v Kranju odlična lokacija za avtobusni terminal

Po 40 letih v Kranju odlična lokacija za avtobusni terminal

 

Izboljšana bo prometna varnost za šole in zdravstvene ustanove, boljša bo tudi pretočnost prometa in posledično manjši hrup, sprejetje prostorskega načrta za avtobusni terminal je pogoj za pridobivanje evropskih sredstev, za kar je veliko možnosti, saj je projekt dobil pohvale Ministrstva za okolje in prostor za reševanje trajnostne mobilnosti  in tudi kot regijski projekt.  Pri gradnji se bodo avtobusni terminal in spremljajoči objeti izvajali hkrati kot celota.

V Kranju je avtobusna postaja že 40 let na začasni lokaciji, ki v nobenem pogledu ne omogoča vzpostavitve sodobnega mobilnostnega središča. Občinski prostorski načrt, ki so ga svetniki sprejeli septembra leta 2014, je za najboljšo lokacijo določil območje današnjega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Avtobusni terminal. V občinskem podrobnem prostorskem načrtu so predlagane rešitve, ki določajo nove vsebine območja, ter prometna ureditev, ki rešuje prometno varnost in zagotavlja zadostno pretočnost prometa. Že nekaj let intenzivno tečejo pogovori za primerno rešitev umestitve avtobusnega terminala in v podrobnem občinskem prostorskem načrtu, ki je od novembra 2015 v obravnavi pri svetnicah in svetnikih Mestne občine Kranj, je predlagana najboljša možna rešitev. Upoštevani so prav vsi pomisleki in ovrženi strahovi, da bi bilo z umestitvijo avtobusnega terminala na lokacijo na Zlatem polju življenje stanovalcev kaj slabše. Stanovalci in ljudje, ki na Zlato polje vsakodnevno hodijo na delo in v šolo, mesto kot celota ter občina kot celota bodo samo pridobili.

 

Bistveno pri umestitvi terminala na to lokacijo je, da rešuje več problematik naenkrat: umesti se tako sodoben avtobusni terminal na lokaciji, ki pokriva velik odstotek uporabnikov (šolarji, študentje, zdravstvene storitve, stanovalci, obiskovalci centra), rešuje izredno akutno problematiko parkiranja na tem območju s ciljem, da se parter širšega območja reši parkirnih površin (kar posledično omogoča več zelenih površin, več zasebnosti, dvig kakovosti bivanja), navezuje območje na kolesarske in peš poti ter proge javnega potniškega prometa (kar posledično dviguje vrednost celotnega območja, saj prav spodbujanje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti doprinese k nižji ravni hrupa,manjši onesnaženosti zraka, dvigu zdravja prebivalcev) ter nenazadnje omogoča realizacijo prepotrebnih investicij za potrebe zdravstva.

 

Več kot trideset sestankov in devet različnih prometnih študij

 

Preverjenih je bilo devet različnih variant prometnih ureditev (različne variante ureditve krožišč, semaforiziranih in nesemaforiziranih križišč). Izbrana varianta s krožiščem in semaforiziranim križiščem je najbolj varna in hkrati pretočna. Sestanki in usklajevanja so potekala tako z celotnim zdravstvenim delom (Osnovno zdravstvo Gorenjske, Bolnišnica za porodništvo in ginekologijo, Gorenjske lekarne …), s soglasodajalci (Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvom za zdravje), Komisijo Varno kolesarim in prav tako  s skupnostjo stanovalcev Gosposvetske ulice 11, 13, 15, 17, 19, ki so leta 2014 močno opozarjali, da je potrebno urediti režim parkiranja v okolici teh večstanovanjskih zgradb. 28. avgusta 2014 smo jih na sestanku, kjer so zahtevali ureditev mirujočega prometa, že seznanili, da bo s postavitvijo novega avtobusnega terminala rešeno tudi to pereče vprašanje, saj bo parkiranje možno v garaži, urejena pa bo tudi modra cona okoli blokov. Sestankov je bilo z različnimi akterji več kot trideset.

 

Cestni hrup ostaja znotraj dopustnih meja

Prometna rešitev ponuja veliko bolj tekoč promet, zaradi česar je tudi speljevanja in zaviranja veliko manj. Modeliranje hrupa je pokazalo, da sam avtobusni terminal ne vpliva na povečanje hrupa na bloke med Kidričevo in Gosposvetsko. Glavni vir je še vedno cesta, vendar se zaradi boljše pretočnosti hrup ne bo povečal. Med osnovno šolo in terminalom je predvidena polna zaščitna ograja.

 

Promet na Kidričevi in Koroški cesti se bo zmanjšal, kakovost življenja povečala

Spremenjena lokacija avtobusnega terminala pomeni zmanjšanje prometa avtobusov po Kidričevi cesti zaradi praznih voženj. Sedaj namreč vsak avtobus prevozi celotno Kidričevo cesto, ko prihaja ali zapusti obstoječo avtobusno postajo (čez obe ključni križišči). Po novem bo del avtobusov vozil iz krožišča na avtobusni terminal in od tam direktno na Bleiweisevo cesto. Prometa na Kidričevi cesti bo manj. To je tudi ključno dejstvo, ki govori proti strahu stanovalcev Kidričeve 33, da bi bili kaj bolj obremenjeni s hrupom in izpušnimi plini. Koroška cesta bo popolnoma razbremenjena avtobusov na medkrajevnih linijah.

Prenovljeni objekti, odstranjeni stari neprimerni objekti in novi trije stolpiči z avtobusnim terminalom pomenijo bistveno povečanje kakovosti prostora, kar za sosednje objekte pomeni povečanje vrednosti nepremičnin. Na območju terminala je predviden le en dnevni bar, območje je transparentno in ne omogoča veliko skritih kotičkov, trije stolpiči bodo imeli pretežno zdravstveno dejavnost z visoko dodano vrednostjo, kar generira urejeno okolico bližnjih objektov. Zato je izkušnja z zbiranjem marginalnih skupin, ki so sedaj prisotne na stari avtobusni postaji, odveč. Terminal bo zasedel prostor, ki je trenutno degradiran, v okolici bo ostalo dovolj zelenih površin.

Novo semaforizirano križišče na Bleiweisovi cesti bo omogočalo varno vključevanje prebivalcev ulic Franca Rozmana Staneta, Levstikove ulice in Gosposvetske ulice na Bleiweisevo cesto in zmanjšalo promet po Gosposvetski ulici. Semaforji bodo med seboj usklajeni.

To so vse argumenti, ki govorijo proti strahu 13-ih stanovalcev Kidričeve ulice 33, ki so nedavno izrazili svoje pomisleke glede umeščanja avtobusnega terminala na Zlato polje in glede izboljšanja prometnega režima tega območja.

OPPN ne obravnava le avtobusnega terminala, temveč močno poveča kakovost ponudbe in storitev tudi na območju zdravstvenega kareja. Poleg gradenj, ki so potrebne zaradi potreb na območju, se uredi parter celega kareja. Kare naj bi postal prehoden (poudarek je na prehodnosti v smeri vzhod-zahod) in transparenten, z urejenimi (trije manjši trgi) in zelenimi površinami ter urbano opremo, predvsem pa enostavneje dostopen tudi za uporabnike, ki so gibalno ali drugače ovirani.  

 

Zakaj je lokacija novega avtobusnega terminala idealna

Povezujemo zdravstvo, urejamo degradirano območje med Kidričevo cesto in OŠ Franceta Prešerna, prometno urejamo Gosposvetsko ulico, Kidričevo cesto in povezavo z Bleiweisevo cesto.  S spremembo lokacije približamo za polovico (50 %) razdalje do OŠ Franceta Prešerna, OŠ Helene Puhar, Ekonomsko storitvenega izobraževalnega centra, Dijaškega doma, Fakultete za organizacijske vede,Tehniškega šolskega centra, dvorane na Zlatem polju, Zdravstvenega doma Kranj, Pošte.

Nova lokacija še vedno pokriva velik del prebivalstva Kranja (območje od starega jedra do Zlatega polja, Šorlijevega naselja, Vodovodnega stolpa in vse pomembnejše ustanove). V plus lokaciji govorijo še odlična prometna povezanost, edina dovolj velika površina v bližini mestnega jedra, odlično dopolnjevanje z bližnjimi vsebinami (šolstvo in zdravstvo) in zelo gosto naseljeno območje znotraj 1,5 km območja, ki potrebuje storitve javnega prometa.

 

Lokacija ob obstoječi železniški postaji ni primerna zaradi:

 •         višinske razlike,
 •         zaradi neprimerno slabše dostopnosti prebivalcev Kranja do točke železniške postaje. Prednost sedanje umestitve je dosegljivost najpogostejših ciljnih vsebin (šolstvo, zdravstvo, center) peš ali s kolesom v krogu 5-10 min, česar lokacija ob železniški postaji ne more ponuditi. Prav tako je večja možnost finančne realizacije, saj ima garažna hiša, umeščena pod terminalom, na predlagani lokaciji večjo ciljno skupino (posledično povpraševanje);
 •         nizke gostote poseljenosti v neposredni bližini železniške postaje,
 •         dolgoročno predvidene hitre železnice, ki bo predvidoma šla severno od Kranja (obstoječa železniška postaja bo za potniški promet z izgradnjo hitre železnice kvečjemu izgubljala pomen).

Trasa nove hitre železnice še ni določena. Želja MO Kranj je, da gre severno ob predvideni bodoči severni obvoznici. Projektiranje na način, kjer ni vhodnih podatkov, ni možno in ni smiselno. Predviden nov avtobusni terminal bo v vsakem primeru od bodoče postaje hitre železnice oddaljen največ 600 metrov ali manj. Seveda odvisno od planirane hitre železnice. Hitra železnica je projekt, ki nima jasnega terminskega plana in bo lahko realen šele čez desetletja. Avtobusni terminal pa bi bil sredi polja neprivlačen za uporabnike z zelo drago infrastrukturo.

 

Več prometne varnosti in nova delovna mesta

Prednosti in razvoj, ki prihaja z avtobusnim terminalom, so naslednje:

-        Je odlično pripravljen projekt, ki ima velike možnosti za pridobitev evropskih sredstev sofinanciranja za gradnjo v finančni perspektivi do leta 2020. Ministrstvo za okolje in prostor vidi v njem tudi pomemben regijski projekt, ki bo prispeval k trajnostni mobilnosti.

 •          Vzpostavlja se možnost za nove zaposlitve v objektih Severna vrata.
 •          Izvede se kompletna prometna ureditev območja, kar prinaša zlasti večjo varnost in tudi pretočnost vozil. Stanje se izboljšuje in ne kvari. Prometna varnost (predvsem pešcev in kolesarjev) na tem območju je namreč sedaj zaskrbljujoča, še posebej, ker gre za šolsko in bolnišnično okolje. Pri določanju načina prometne ureditve je bila varnost na prvem mestu in predlog ureditve bistveno povečuje varnost kolesarjev in pešcev v prometu na tem območju.
 •         Urejal se bo tudi režim mirujočega prometa (parkirišča v okolici ZD Kranj). K tej ureditvi bo bistveno pripomogla garažna hiša, kjer bo možnost tudi za nakup ali najem za potrebe stanovalcev v okolici.
 •          Sedanja začasna avtobusna postaja z vsemi odkloni postaja preteklost.
 •          Vrednost objektom v okolici se bo zaradi ureditve povečala in ne zmanjšala, kot se pojavljajo pomisleki.
 •          Zagotovljene bodo prepotrebne prostorske kapacitete za širitev zdravstvene ponudbe v stolpičih. Le-ti so prvenstveno namenjeni zdravstvenim dejavnostim.
 •          Novi avtobusni terminal bo deloval tudi kot mobilnostni center – povezava avtobus-avto s kolesarskim in peš dostopom.
 •          Za prebivalce Gosposvetske ulice se bo promet zmanjšal, saj ne bo nepotrebnih voženj zaradi iskanja parkirišč, temveč bodo vozniki rajši parkirali v parkirni hiši.

 

»Prostorski dokument za avtobusni terminal na Zlatem polju je pripravljen strokovno in z upoštevanjem potreb ljudi, ki živijo in delajo na tem območju. Prav tako je pomembno, da prinaša razvoj Kranju kot celoti, saj ne rešuje samo prometnega vidika, temveč prinaša tudi razvojno perspektivo in še zlasti nova delovna mesta. Zato je čas, da naredimo prvi korak k uresničevanju naloge, da Kranj dobi sodobni avtobusni terminal in hkrati zagotovi večjo prometno varnost na Zlatem polju. Ta prvi korak je sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta, kar lahko z vso odgovornostjo do bodočega razvoja naredijo le svetnice in svetniki Mestne občine Kranj,«  je prepričan župan Boštjan Trilar in upa na konstruktiven razmislek tudi pri obeh svetnikih, Janezu Černetu in Zoranu Stevanoviću, ki sta predlagala umik točke o OPPN-ju Avtobusni terminal z dnevnega reda redne seje Sveta MO Kranj, ki bo 27. januarja 2016.  

 

Z nekaterimi stanovalci Kidričeve ceste 33 (pod dopis z navedbami proti avtobusnemu terminalu se jih je podpisalo zgolj 13) so se predstavniki MO Kranj že sestali 7. januarja 2016 in dali pojasnila, ponovno pa se bodo pogovarjali 26. januarja 2016. 


Nazaj na seznam objav

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več