Statut stranke Več za Kranj

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen (uresničevanje ciljev)

Več za Kranj je politična stranka, ki uresničuje svoje politične in programske cilje predvsem na področju Mestne občine Kranj, če se izkaže potreba pa tudi v širšem slovenskem prostoru.

Pri svojem delovanju sodeluje in se povezuje s sorodnimi političnimi strankami, listami, združenji, gibanji in drugimi skupinami.

 

2. člen (ime in znak stranke)

Ime stranke je:  »Več za Kranj«.

Kratica stranke je: »VZK«.

Znak stranke je »Več za Kranj« in je sestavljen iz dveh delov. Na levi strani stoji krog, v katerem štiri srca v negativu tvorijo stilizirano štiriperesno deteljico. Na desni strani je v treh vrstah zapisano ime Več za Kranj. Ves znak je bordo rdeče barve (CMYK: 30, 90, 40, 30, Pantone: 7428), le eno od src je obarvano svetlejše, in sicer 25 % bordo rdeče barve.

 

3. člen (sedež stranke)

Sedež stranke je v Kranju.

 

4. člen (cilji stranke)

Cilji stranke so:

 • več vključevanja in sodelovanja pri napredku Mestne občine Kranj,
 • več transparentnosti pri delu vseh organov in funkcionarjev v Mestni občini Kranj,
 • več strateškega načrtovanja razvoja Mestne občine Kranj,
 • več prizadevanja pri spodbujanju vloge Kranja kot regionalnega središča Gorenjske,
 • več zelenega in modernega Kranja,
 • več prizadevanja za aktivnejšo vlogo ministrstev pri razvoju Mestne občine Kranj,
 • več vsebin, zaradi katerih bo življenje v Kranju za občane in občanke prijaznejše in
 • več posluha za občane in občanke Mestne občine Kranj.

 

ČLANSTVO V STRANKI

5. člen (vstop v stranko)

V tem statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno, torej tako za moški kot tudi za ženski spol.

Član stranke je lahko vsak, ki skladno s pogoji, ki jih določa zakon, podpiše pristopno izjavo, da se je seznanil s Statutom in programom stranke ter ju sprejema, in redno plačuje članarino.

Pristopna izjava vsebuje podatke, ki so potrebni za vodenje registra članov stranke v skladu z zakonom, in sicer:

 • priimek in ime,
 • rojstni podatki,
 • naslov stalnega bivališča,
 • funkcija, poklic in sedež zaposlitve ter
 • številka telefona in elektronski naslov.

 

Stranka s temi podatki ravna v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in v skladu s svojimi akti.

Obliko pristopne izjave in višino članarine določi Izvršni odbor stranke. Članstvo nastane z vpisom v register članstva in je individualno. Vpis v register se opravi na podlagi izročene pristopne izjave in potrdila o plačani članarini. Pristopna izjava šteje za izročeno, če jo podpisnik osebno izroči sekretarju ali po pošti pošlje na sedež stranke. Register članstva vodi sekretar.

 

6. člen (pravice člana stranke)

Član ima pravico:

 • da sooblikuje program stranke,
 • da voli in je voljen v organe stranke,
 • da sodeluje pri uresničevanju programa in sklepov organov,
 • da je obveščen o delu stranke in da od vodstva stranke dobi odgovore na postavljena vprašanja,
 • da kandidira na strankinih listah za volitve,
 • do svobodnega opredeljevanja glede vsebin, ki niso programski cilji stranke,
 • do članske izkaznice,
 • do odstopa s funkcije in
 • do izstopa iz članstva.

 

7. člen (dolžnosti člana stranke)

Član ima dolžnost:

 • da deluje v skladu s Statutom, programom in strankinimi cilji,
 • da aktivno sodeluje v organih, v katere je bil izvoljen ali imenovan ter uresničuje sklepe organov stranke in
 • da redno plačuje članarino.

 

8. člen (prenehanje članstva)

Članstvo preneha:

 • s smrtjo.
 • z izključitvijo in
 • z izbrisom iz registra,
 • z izstopom,

Izstop iz članstva je mogoč le ob podpisu izstopne izjave, ki vsebuje ime in priimek, rojstne podatke in naslov stalnega bivališča. V primeru prenehanja članstva se član črta iz evidence in registra članstva.

Izbris iz registra članov in članic stranke je možen izključno zaradi neplačevanja članarine, kot to določa poseben pravilnik. Člana ali članico, ki ne plača članarine, se prestavi v register simpatizerjev in simpatizerk.

 

9. člen (izključitev)

Član je lahko izključen, če:

 • huje krši Statut stranke oz. deluje v nasprotju s programom stranke,
 • ne spoštuje ustave in zakonov,
 • ne izvršuje sklepov organov stranke ter
 • s svojim ravnanjem škoduje ugledu in interesom stranke,

kar ugotavlja tričlanska komisija, ki jo določi Izvršni odbor.

 

10. člen (častni član)

Za posebne zasluge pri organizaciji in delovanju stranke, le-ta lahko podeli naziv častnega člana oziroma častne članice.

Naziv častnega člana oziroma častne članice podeli Kongres stranke na predlog Izvršnega odbora stranke.

 

11. člen (simpatizer)

Vsak prebivalec Republike Slovenije lahko postane simpatizer stranke.

Simpatizer stranke lahko sooblikuje in sodeluje pri uresničevanju politike stranke, ima pravico biti obveščen o delu stranke in od vodstva stranke dobiti odgovore na zastavljena vprašanja, nima pa pravice biti voljen v organe stranke in nima glasovalne pravice pri odločanju v organih stranke, razen v programskih forumih stranke.

 

ORGANI STRANKE

 

12. člen (organi stranke)

Organi stranke so:

 • Teritorialni odbori.
 • Programski forumi stranke in
 • Nadzorni odbor stranke,
 • Sekretar stranke,
 • Podpredsednik stranke in Podpredsednica stranke,
 • Predsednik stranke,
 • Izvršni odbor,
 • Kongres,

 

Mandat članov organov traja štiri leta. Nosilcu funkcije, ki je imenovan med trajanjem mandata  organa, mandat poteče s prenehanjem mandata preostalih članov organa. Če preneha funkcija nosilcu funkcije individualnega organa, Izvršni odbor imenuje vršilca dolžnosti, ki to funkcijo opravlja do prvega Kongresa.

 

13. člen (Kongres)

Kongres stranke je njen najvišji organ. Kongres sestavljajo vsi člani stranke. Na kongresu lahko sodelujejo tudi častni člani in častne članice, simpatizerji in simpatizerke stranke.

 

Pristojnosti Kongresa so:

 • opravlja druge naloge, določene s tem Statutom.
 • potrdi finančni načrt in zaključni račun stranke in
 • sprejema poročilo Nadzornega odbora stranke za preteklo leto,
 • sprejema letno poročilo Izvršnega odbora za preteklo leto,
 • volitve, imenovanje in razrešitev Predsednika in članov Izvršnega in Nadzornega odbora,
 • odločanje o pritožbah in ugovorih na odločitve organov stranke,
 • odločanje o prenehanju stranke, spojitvi z drugimi strankami, pripojitvi k drugi stranki ali razdružitvi stranke,
 • sprejemanje programa, drugih programskih dokumentov in poslovnika Kongresa,
 • sprejemanje in spreminjanje Statuta stranke,
 • določanje političnih in drugih usmeritev stranke.

 

Kongres se sestaja enkrat letno, praviloma v mesecu juniju. Sklicuje ga Predsednik stranke.

Volilni Kongres skliče Predsednik stranke najmanj 60 dni pred iztekom mandata organom stranke.

Izredni Kongres sklicuje Predsednik stranke v skladu s potrebami in razmerami v stranki na svojo pobudo ali na zahtevo Izvršnega odbora stranke.

Pravico glasovanja na Kongresu imajo vsi člani stranke, ki so bili člani stranke vsaj 30 dni pred sklicem Kongresa.

 

14. člen (Izvršni odbor)

Najvišji organ med Kongresoma je Izvršni odbor stranke, ki neposredno opravlja naloge za uresničitev programa stranke.

 

Izvršni odbor stranke šteje 16 članov, in sicer:

 • 15 članov Izvršnega odbora.
 • Predsednik stranke, ki je sočasno tudi predsednik Izvršnega odbora

Član Izvršnega odbora je lahko tudi Podpredsednik stranke oziroma Podpredsednica stranke.

 

Izvršni odbor stranke:

 • vodi stranko med Kongresoma;
 • nadzira delo drugih organov stranke;
 • razen če v tem Statutu ni določeno drugače oziroma če ni v nasprotju z drugimi statutarnimi določbami, lahko spreminja ali razveljavlja odločitve drugih organov stranke;
 • odloča o koliziji med odločitvami različnih organov stranke na lokalni ali republiški ravni organiziranja stranke;
 • odloča o članarini in njeni višini;
 • na predlog Predsednika stranke imenuje in razrešuje Sekretarja stranke;
 • organizira in izvaja aktivnosti stranke;
 • sklepa o koalicijah in drugih povezovanjih stranke;
 • določa partnerske organizacije;
 • skliče Kongres stranke, če tega v skladu s 13. členom Statuta ne stori Predsednik stranke;
 • skrbi za izvedbo predkongresnih priprav;
 • predlaga Kongresu kandidate za Predsednika stranke in člane Izvršnega odbora stranke ter Predsednika in člane Nadzornega odbora;
 • določa predstavnike stranke v drugih organih in organizacijah;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke;
 • obravnava pobude in predloge programskih forumov, teritorialnih odborov in članov stranke ter o sprejetih stališčih obvesti pobudnike;
 • ureja notranja organizacijska vprašanja v stranki;
 • določa število in sedeže lokalnih pisarn stranke;
 • sprejema pravilnike in druge interne akte stranke, razen če je s tem Statutom drugače določeno;
 • sprejme poslovnik o svojem delu;
 • z večino glasov vseh članov Izvršnega odbora sprejema spremembe Statuta, ki so potrebne zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, če take spremembe bistveno ne posegajo v vsebino Statuta;
 • določa kandidate oziroma kandidatke in kandidatne liste za državnozborske volitve, volitve v državni svet, volitve v Evropski parlament, volitve predsednika oziroma predsednice republike, liste stranke za volitve v občinske in mestne svete, volitve župana oziroma županje;
 • imenuje predsednike programskih forumov stranke, delovna in druga stalna ali začasna telesa stranke;
 • vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oziroma ob morebitni združitvi ali razdružitvi stranke,
 • sprejme spremembo naslova sedeža stranke in
 • opravlja druge naloge, določene s tem Statutom.

 

15. člen (Predsednik stranke)

Predsednik stranke:

 • zastopa stranko v pravnem prometu.
 • opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po tem Statutu in sklepe drugih pristojnih organov stranke in
 • sklicuje in vodi Izvršni odbor stranke,
 • predstavlja stranko v javnosti,

Predsednika stranke na Kongresu izvolijo člani stranke.

16. člen (Podpredsednik stranke in Podpredsednica stranke)

Stranka ima Podpredsednika stranke in Podpredsednico stranke, ki ju izbere, imenuje in razrešuje Predsednik stranke.

 

Podpredsednik stranke in Podpredsednica stranke:

 • po potrebi nadomeščata Predsednika stranke,
 • opravljata naloge, ki jih nalaga Izvršni odbor,
 • pomagata razvijati stranko in uresničujeta njen program ter
 • opravljata druge naloge v skladu s pooblastili Predsednika.

 

17. člen (Sekretar stranke)

Sekretarja stranke na predlog Predsednika stranke stranke imenuje Izvršni odbor stranke.

 

Sekretar stranke:

 • je odgovoren za materialno in finančno poslovanje stranke, razen če ni v pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju stranke drugače določeno;
 • je predpostavljena oseba zaposlenim v organih stranke na vseh ravneh organizacije in odloča o pravicah ter obveznostih iz delovnega razmerja;
 • je odgovoren za pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi stranke;
 • pripravlja letni finančni načrt in poročilo;
 • skrbi za pretok informacij in usklajeno delovanje med organi stranke;
 • za posamezne naloge lahko v dogovoru s Predsednikom pooblasti tudi druge ljudi in
 • opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po tem Statutu ali sklepu pristojnostih organov stranke.

 

18. člen (Nadzorni odbor stranke)

Člane Nadzornega odbora stranke izvoli Kongres stranke. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Seje Nadzornega odbora sklicuje in vodi Predsednik Nadzornega odbora, ki ga iz svojih vrst izvolijo člani Nadzornega odbora. Predsednik Nadzornega odbora je sejo dolžan sklicati na zahtevo Predsednika stranke, Izvršnega odbora stranke ali članov Nadzornega odbora v največ tridesetih dneh po prejeti zahtevi. Pred izvolitvijo Predsednika Nadzornega odbora skliče sejo Nadzornega odbora Predsednik stranke.

 

Nadzorni odbor:

 • spremlja in nadzoruje delo organov stranke,
 • opozarja in zahteva odpravo napak in nedoslednosti pri delu organov stranke glede na program, Statut, pravilnike, poslovnike in druga pravila oziroma akte stranke,
 • preverja skladnost vseh aktov stranke, odborov in forumov stranke s Statutom stranke in odreja razveljavitev neskladnih določil oziroma sklepov,
 • nadzira finančno in materialno poslovanje stranke, opozarja na nepravilnosti in zahteva odpravo le-teh,
 • seznanja s svojimi sklepi člane in organe stranke, ki jih ti sklepi prizadevajo,
 • o svojem delu poroča Kongresu ter
 • opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz tega Statuta.

 

19. člen (interesna organiziranost stranke)

Interesna organiziranost stranke deluje v okviru Programskih forumov. Programski forum ustanovi z namenom obravnave posameznih vsebinskih zadev Izvršni odbor stranke na predlog članov Izvršnega odbora, Predsednika stranke ali 10 članov stranke.

Ob ustanovitvi Programskega foruma Izvršni odbor določi njegovo ime in njegovega Predsednika. Člani Programskih forumov so lahko vsi člani in simpatizerji, ki za to izrazijo željo in jih vanj imenuje Predsednik Programskega foruma. Evidenco članstva Programskih forumov vodi Sekretar stranke.

V Programskih forumih enakopravno sodelujejo člani in simpatizerji stranke.

 

20. člen (teritorialna organiziranost stranke)

Teritorialna organizacija stranke je tista oblika organiziranosti, kjer člani uresničujejo vse pravice in obveznosti.

 

Teritorialne organizacije so ne glede na število članov lahko:

 • območne organizacije, ki se organizirajo za več občin skupaj.
 • občinske in
 • mestne,
 • krajevne,
 • četrtne,

 

Teritorialno organizacijo ustanovi Izvršni odbor stranke.

Teritorialne organizacije delujejo v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme Izvršni odbor stranke.

Najvišji organ teritorialne organizacije je zbor članov stranke določenega teritorija.

Izvršilno politični organ teritorialne organizacije je Predsednik teritorialne organizacije, ki ga v skladu s poslovnikom o delu teritorialnih organizacij izvoli zbor članov teritorialne organizacije.

Predsednik teritorialne organizacije lahko del svojih pooblastil v skladu s poslovnikom o delu teritorialnih organizacij prenese na Sekretarja teritorialne organizacije.

 

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

21. člen (volitve)

Če ta Statut ne določa drugače, so volitve tajne in imenovanja javna.

Organ, ki vodi postopek za posamezne voljene funkcije, mora postopek evidentiranja voditi tako, da je v njem omogočeno opredeljevanje vsakega člana stranke, ki ima pravico voliti posamezen organ stranke.

Kandidati za voljene funkcije morajo v postopku kandidiranja upoštevati pravila, ki jih sprejme Izvršni odbor stranke.

Volitve izvede volilna komisija, ki mora imeti predsednika ter najmanj dva člana, izmed katerih nihče ne sme biti kandidat na volitvah.

Volilno komisijo imenuje pristojni organ izmed svojih članov.

V primeru neposrednih volitev Predsednika stranke, članov Izvršnega odbora stranke ter članov Nadzornega odbora, imenuje volilno komisijo Izvršni odbor, pri čemer mora biti najmanj polovica članov volilne komisije imenovana izmed članov stranke, ki niso obenem tudi člani Izvršnega odbora stranke.

Volilna komisija mora vsakomur, ki voli, na ustrezen način pojasniti pravila in postopek volitev. Na glasovnico so lahko uvrščeni samo kandidati, ki podajo pisno soglasje.

Kandidati so na glasovnicah razvrščeni po abecedi, prva črka pa je določena z žrebom, ki ga izvede organ, ki voli, ali organ, ki vodi postopke posameznih volitev.

Pred volitvami Predsednika stranke mora biti vsem kandidatom enakopravno omogočena predstavitev članom stranke.

Kandidata za predsednika države in kandidate za volitve v državni zbor  in za volitve poslancev v evropski parlament po pozivu predsednika stranke lahko predlagajo vsi člani stranke. Po evidentiranju predsednik Izvršnega odbora oblikuje predloge in sestavi liste kandidatov ter jih predloži Izvršnemu odboru na glasovanje. Izvršni odbor sprejema odločitve z navadno večino navzočih članov. Pri tem so dolžni upoštevati tudi ustrezno zastopanost kandidatov obeh spolov. Glasovanje je tajno. Določila o kandidiranju na državnem nivoju smiselno veljajo tudi za kandidiranje na lokalnem nivoju.

 

ODLOČANJE

22. člen (odločanje)

Kongres veljavno odloča, če so bili pisno na Kongres vabljeni vsi člani stranke z volilno pravico vsaj sedem dni pred Kongresom.

Kongres veljavno odloča, če je na kongresu prisotna vsaj 1/5 članov stranke. V kolikor ni prisotno zadostno število članov, se pričetek kongresa prestavi za 30 minut. Po poteku tega časa zadostuje za sklepčnost prisotnost vsaj 5 odstotkov članov celotnega članstva.

Kongres odločitve sprejema z večino opredeljenih navzočih članov z glasovalno pravico, razen če ni s tem Statutom ali s poslovnikom določeno drugače.

Preostali kolektivni organi stranke veljavno odločajo, če je na seji navzoča večina članov, in sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če s tem Statutom ali s poslovnikom ni določeno drugače. Natančnejše odločanje kolektivnih organov je lahko določeno s poslovniki.

Organi stranke lahko o internih strankinih zadevah stranke odločajo tudi brez javnosti.

 

FINANČNO POSLOVANJE

23. člen (finančno poslovanje)

Stranka posluje s sredstvi:

 • drugih virov v skladu z zakonom.
 • daril in prispevkov članov in članic ali njenih podpornikov in podpornic in
 • iz proračuna države ali občin,
 • donacij,
 • članarin,

Finančno poslovanje se vodi v skladu z zakonom, računovodskimi standardi in pravili ter v skladu z odločitvami Izvršnega odbora. Gospodarjenje mora biti skrbno in v mejah razpoložljivih sredstev.

Za pravilno in zakonito materialno-finančno poslovanje stranke je odgovoren Sekretar.

Podrobnosti določa pravilnik, ki ga sprejme Izvršni odbor.

 

JAVNOST DELA STRANKE

24. člen (javnost dela)

Stranka deluje javno in je odprta za predloge, pobude in kritiko volivcev in volivk ter organizacij civilne družbe.

Organi stranke obveščajo javnost na javnih sejah, tiskovnih konferencah, s komunikeji, glasili, novicami, izjavami za javnost in ostalimi oblikami obveščanja javnosti.

Po potrebi se posamezna vprašanja lahko na organih stranke obravnavajo tudi na zaprtih sejah, če tako odloči organ, ki zaseda.

 

25. člen (informiranje)

Stranka ima lastne oblike in načine informiranja. Ustanoviteljska in izdajateljska razmerja opredeli Izvršni odbor stranke s posebnim aktom.

 

KONČNE DOLOČBE

26. člen (ustanovni Kongres)

Ustanovni Kongres mora biti sklican z vabilom vsem ustanovnim članom stranke najmanj tri dni pred Kongresom. Dnevni red ustanovnega Kongresa se potrdi na začetku zasedanja ustanovnega Kongresa, takoj po tem, ko je izvoljeno delovno predsedstvo Kongresa in je potrjena sklepčnost Kongresa.

 

27. člen (mandat organom stranke)

Vsem organom stranke začne z dnem Kongresa iz prejšnjega odstavka tega člena teči mandat v skladu s Statutom.

 

28. člen (prva seja Izvršnega odbora)

Prvo sejo Izvršnega odbora stranke skliče Predsednik stranke najkasneje v 40 dneh od izvolitve.

 

29. člen (formalne uskladitve)

Formalne uskladitve Statuta na zahtevo registrskega organa lahko sprejme Izvršni odbor stranke in jih potrdi prvi naslednji Kongres.

Organi stranke morajo akte, ki jih predvideva ta Statut, sprejeti najkasneje v roku šestih mesecev po sprejemu Statuta.

 

30. člen (volitve na ustanovnem Kongresu)

Ne glede na določbe tega Statute so volitve na ustanovnem Kongresu stranke javne.

 

31. člen (konstituiranje stranke)

Stranka je konstituirana oziroma ustanovljena, ko so na ustanovnem Kongresu izvoljeni Predsednik stranke in Izvršni odbor stranke.

 

32. člen (prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev)

Predlog o začetku postopka za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev stranke sprejme Izvršni odbor stranke ali najmanj tretjina članov stranke. Predlog mora biti obrazložen, prav tako pa mora vsebovati način ureditve premoženjsko pravnih razmerij stranke.

O prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke odloči Kongres z 2/3 večino navzočih članov.

 

33. člen (veljavnost Statuta)

Ta Statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme Kongres stranke.

 

KONČNA DOLOČBA

 

34. člen (veljavnost statuta)

 1. Spremembe Statuta začnejo veljati, ko jih sprejme Kongres stranke.
 2. Čistopis Statuta podpiše Predsednik stranke.

 

Kranj, 18.04.2019                                                                                     

 

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več